Hebrews 13
Thy Strong Word

Thy Strong Word – Hebrews 13: Sacrifices Pleasing to God