Oratio

Oratio: Christ takes Shame Away

Oratio Thursday