Oratio Thursday
Oratio

Oratio: Christ takes Shame Away