Oratio Wednesday
Oratio

Oratio: Law Written on their Hearts