Oratio Tuesday
Oratio

Oratio: Holy Spirit Works Within You