Oratio Monday
Oratio

Oratio: Pious-Sounding Words are Poison