Oratio

Oratio: Obey God Rather Than Men

Oratio Wednesday