Oratio Wednesday
Oratio

Oratio: Obey God Rather Than Men